”2024 blir ett starkt år för svenska telekomföretag”

krönika Telekombranschen genomgår en snabb omvandling när ny teknik, ökade krav från kunder och hårdare konkurrens förändrar marknaden. Ai och automation kan förbättra nätverkens tillförlitlighet och energieffektivitet om tekniken används på rätt sätt. Det skriver Markus Persson på IFS i en krönika.

”2024 blir ett starkt år för svenska telekomföretag”

Under 2024 kommer vi se att allt fler leverantörer av telekommunikationstjänster kommer kunna höja sina intäkter tack vare 5g. Samtidigt kommer de branschledande telekomföretagens innovativa användning av data och analyser att bli det draglok som driver all annan teknik- och affärsutveckling. Detta innefattar exempelvis molntjänster, ai, hållbarhetsinitiativ samt teknik som behövs för en anpassning till regulatoriska och geopolitiska aspekter. Men för att ligga steget före konkurrenterna måste telekomoperatörer investera i att uppgradera sin nätverksinfrastruktur, utöka sin tjänsteportfölj, utveckla nya affärsmodeller och partnerskap, samt förbättra sin kundservice.

Dagens moderna 5g-nätverk har skapat nya möjligheter för teleoperatörer att generera intäkter och skapa värde – också för deras partner och kunder. De flesta teleoperatörer investerar så mycket som 15-20 procent av sina intäkter i modernisering av sina nät. Detta har blivit allt viktigare eftersom den förväntade ökningen av intäkter för traditionella telekomtjänster ligger på bara 1-2 procent per år.

5g innebär att teleoperatörer måste ta tillfället i akt och dra nytta av nya användningsfall som exempelvis förbättrade mobila bredband, IoT, extra tillförlitlig kommunikation med hög hastighet och låga svarstider (URLLC), möjlighet att dynamiskt placera nätverket nära användaren och nätverksdelning i allmänhet. Men för att kunna illustrera fördelarna med dessa användningsfall kommer teleoperatörerna att behöva utveckla nya affärsmodeller och strategier för att kunna lyfta fram värdet av 5g och på så vis hävda sig mot konkurrerande operatörer.

I år kommer den fortsatta utbyggnaden av de svenska nätverken innebära en ökad efterfrågan på fältservicelösningar, och framför allt lösningar för hantering av fysiska tillgångar. Traditionellt sett har lösningar för underhåll av fysiska tillgångar såsom nätverksutrustning inte fått någon större spridning eftersom de flesta teleoperatörer främst prioriterat att byta ut i stället för att laga, i takt med att nya generationer hela tiden kommer. Men i samband med 5g kommer teleoperatörer allt oftare vända sig till prediktiva lösningar för att kunna hantera den enorma mängd av fysiska entiteter som man ackumulerat ihop under åren fram till idag. Mängden entiteter gör att ai-baserade lösningar är den enda vägen framåt, då det är nästan omöjligt för en människa att greppa denna mängd.

Nätverk kommer betraktas som plattformar

I år kommer allt fler teleoperatörer använda sig av molnteknik för att erbjuda branschspecifika lösningar och tjänster till sina företagskunder inom en mängd olika vertikaler, såsom sjukvård, tillverkning, detaljhandel, media och utbildning. Dessa molnplattformar kommer att förse operatörerna med funktioner som uppkoppling till nätverket, säkerhet, analys, ai och automation, vilket kommer stärka företagens digitala transformation såväl som innovation.

Det ökade samarbetet med molnleverantörer, mjukvaruleverantörer och systemintegratörer innebär att teleoperatörer kommer behöva anta plattformsteknik, för att modernisera sina it-system och leverera motståndskraftiga, skalbara och agila lösningar. På så vis kommer operatörer kunna skapa modulära och återanvändbara plattformar, som kan stödja flera applikationer och tjänster. Dessa plattformar kommer också innebära ett stärkt skydd mot cyberattacker.

Teleoperatörer kommer fortsätta driva på hållbarhetsinitiativ

Dagens hållbarhetskrav innebär att teleoperatörer fortsatt kommer att arbeta med att minska sin miljöpåverkan och upprätthålla sitt sociala ansvar – nu genom att arbeta med tekniska lösningar som är hållbara och vars effekt på hållbarheten kan analyseras och följas över tid.

Då 5g-tekniken är relativt nyutvecklad jämför teleoperatörer energieffektiviteten hos 5g-utrustning med tidigare generationer. Effektiviteten beror på en rad faktorer, såsom nätverksdesign, trafikbelastning, spektrumband och olika användningsfall. Ett exempel är Ericsson som nyligen rapporterade att 5g kan vara upp till 90 procent mer effektivt än 4g när det gäller energiförbrukning per trafikenhet (W/Mbps).

Ai-teknik ger nu också teleoperatörer möjlighet till ett utökat hållbarhetsarbete, framför allt när det gäller att driva energibesparingar. Enligt en studie från Nokia svarar hälften av teleoperatörs-respondenterna att de förväntar sig att uppnå energibesparingar på 10 till 20 procent under de kommande två åren, i samband med att ai-energilösningar rullas ut och optimeras.

Ai kommer att höja den operativa effektiviteten

Under 2024 kommer ai-driven automatisering spela en allt viktigare roll i att optimera olika uppgifter och processer på telekomföretag – exempelvis hantering av nätverk, tillhandahållande av tjänster, feldetektering, säkerhet, fakturering och kundservice. Enligt Gartner kommer användningen av ai inom nätverk innebära en utökad nätverkstillgänglighet, prestanda och operativ effektivitet. Och till 2027 kommer 90 procent av telekomföretag använda någon form av ai-funktioner för att automatisera den rutinmässiga nätverksdriften, jämfört med färre än 10 procent under 2023.

Under 2024 kommer telekombranschen börja dra nytta av nyutvecklad teknik i en allt större skala. Användningen av ai och automation innebär att telekomföretag kommer kunna förbättra nätverkens kvalitet och tillförlitlighet, minska driftskostnader och fel, förbättra kundnöjdhet och lojalitet, samt bättre kunna följa rådande regelverk. Ur detta perspektiv blir 2024 ett ljust år för svenska telekomföretag.

Markus Persson, är chef för Telecommunications på IFS

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.