Ett steg närmare ett kraftfullare PTS

Idag beslutade regeringen om propositionen "Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens". Därmed tas ett viktigt steg på vägen mot utökade befogenheter för PTS. Myndigheten kommer, om lagen antas, att kunna tvinga fram en delning av en dominerande aktör för att utjämna styrkeförhållandena på marknaden.

Ett steg närmare ett kraftfullare PTS
Pawel Flato

I propositionen föreslår regeringen att Post- och telestyrelsen (PTS) får ytterligare möjligheter att ingripa för att öka konkurrensen på bredbandsmarknaden, genom att besluta om så kallad funktionell separation. Ett sådant beslut kan PTS fatta om det visar sig att den dominerande operatören fortfarande har ett omotiverat övertag gentemot andra operatörer på marknaden, och övriga operatörer inte har tillräcklig insyn i den dominerande operatörens nätverksamhet, trots andra åtgärder från PTS sida.

– Vi har beslutat om en rad åtgärder för att utveckla bredbandsmarknaden och för att förbättra konkurrensen på nuvarande bredbandsmarknad. Nu ger vi PTS ytterligare ett verktyg för att öka konkurrensen. Syftet är att konsumenterna ska få större valfrihet av bredbandstjänster och göra bytet av bredbandsoperatör smidigare. I förlängningen bedömer vi det också leda till lägre priser på bredbandstjänster, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson

Mer makt till PTS men samråd med marknaden och EU viktigt

Regeringens förslag innebär att verksamheten som förvaltar, driver och tillhandahåller det så kallade kopparaccessnätet skiljs från övrig verksamhet, främst försäljningsverksamheten, så att alla aktörer ska ges tillgång till kopparaccessnätet på lika villkor. Den dominerande operatören, som idag är TeliaSonera AB, behåller äganderätten till kopparaccessnätet. Ett beslut om funktionell separation måste föregås av gedigen utredning och samråd med marknaden. Innan beslut fattas av PTS måste också Europeiska kommissionen lämna sitt godkännande.

För att den avskiljda verksamheten ska vara oberoende i förhållande till annan verksamhet hos operatören kan PTS bestämma om villkor som inskränker inflytandet över den separerade enheten. Det finns också möjlighet för PTS att besluta om att den dominerande operatören får se till att det finns en funktion som ser till att skyldigheten efterlevs.

Den föreslagna lagen ger också den dominerande operatören en möjlighet att istället frivilligt erbjuda sig att genomföra en funktionell separation. Sådan frivillig separation kan godtas av PTS i ett beslut.

De nya bestämmelserna föreslås träda ikraft den 1 juli i år.

Treschow nöjd med utvecklingen

Generaldirektör Marianne Treschow kommenterar propositionen i ett uttalande på PTS webbplats:

– Det är mycket positivt att regeringen nu lämnar sitt förslag till riksdagen, så att det finns förutsättningar för en lagändring vid halvårsskiftet. Det här är bra för konkurrensen på marknaden och för de svenska bredbandskonsumenterna. Det finns sedan länge stora problem i köp- och säljrelationen mellan Telia Sonera och de andra operatörerna på bredbandsmarknaden, som är beroende av tillgång till Telia Soneras nät. Vi ser nu också fram emot marknadsaktörernas reaktion på slutresultatet av regeringens arbete, det är trots allt bredbandsoperatörerna som ska komma överens med Telia Sonera.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.