Huawei mot PTS – så är läget nu

5g I fredags avslutades Huaweis och PTS muntliga förhandling i förvaltningsdomstolen. Nu får myndigheten ytterligare två veckor på sig att komplettera innan domen faller.

Huawei mot PTS – så är läget nu

Under tre dagar förra veckan så möttes Huawei och PTS i Förvaltningsrätten – detta i två mål om huruvida det var olovligt av myndigheten att porta den kinesiska leverantören från 5g-nätet. Rätten beslutade efter parternas slutplädering att man skulle ha fortsatt skrivväxling i målen och fram till den 7 maj har PTS beretts tillfälle att lämna ytterligare skriftliga yttranden.

Det innebär att det nu kommer att vara ett par veckor av ovisshet innan vi får ett avslut i processen.

– Huawei har under rättegångsdagarna gett en tydlig bild av bolaget och dess ägande samt grundligt gått igenom det omfattande säkerhetsarbete vi bedriver och som ligger till grund för det förtroende vi byggt med operatörer i Sverige och övriga världen. Vi har visat att operatörerna i Sverige ser oss som ledande avseende säkerhet och öppenhet, vilket utgör grunden för detta förtroende, säger Kenneth Fredriksen, Nordenchef på Huawei.

Kopplingen till kinesiska staten en stor risk

Under rättegången menade dock Kurt Alavaara, informationssäkerhetschef på Säkerhetspolisen och Kenneth Alexandersson, analytiker på Säpos avdelning för kontraspionage att Huaweis koppling till den kinesiska staten var en stor risk. Eftersom 5g är en samhällskritisk infrastruktur skulle det därför vara för riskabelt att ta in företaget som en leverantör.

Huawei å sin sida kallade in Tele2:s tidigare teknikchef Thomas Helbo som kontrade med att transparensen för Huawei och insynen i källkoden var ”minst lika bra som hos Ericsson och Nokia”. Detta samt att tilliten för leverantören var stor.

Kurt Alavaara sade dock att han utifrån sin roll inte ansåg att operatörerna själva klarar av att skydda sig, därför var det tvunget att ta till säkerhetsskyddslagen.

Huawei: Det strider mot svensk rättsprincip

Huawei menar att rättegången är ”principiellt viktig för svensk rättssäkerhet”. Att PTS-beslutet tagits mot grundläggande svensk rättsprincip samt att det kommer ha mycket stora konsekvenser för företaget. De menar även att företaget är privatägt av de anställda och sedan 20 år har stark lokal anknytning.

– Rättegången handlar om Huaweis rättigheter i Sverige. Relationerna mellan Sverige och Kina bör hanteras någon annanstans. Vi anser att PTS inte utredde riskerna tillräckligt. PTS lutade sig mot Säpos antaganden om möjliga framtida risker, enbart baserat på att Huawei är ett bolag med hemvist i Kina Säpo har, i vår mening, fel i resonemanget att Kina, och alla kinesiska bolag och medborgare, kan utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Detta får oproportionerliga konsekvenser. Et. Detta resonemang påverkar också Sverige som handelspartner och investeringsland, säger Henrik Bengtsson, ombud för Huawei på advokatfirman Delphi.

Dock ska det sägas att att den svenska lagstiftningen om elektronisk kommunikation i sin senaste ändring lyder att PTS endast får dela ut tillstånd om det ”kan antas” att innehavaren inte använder det på ett vis som kan orsaka skada för Sveriges säkerhet. Och det här ”kan antas” är den springande punkten i fallet. PTS verksjurist, Per Andersson, sa under rättegången att det helt enkelt inte är förenligt med lagstiftningen att chansa när det kommer till rikets säkerhet.

Efter att den muntliga förhandlingen avslutades i fredags så beslutade rätten som ovan nämnt att det kommer ske brevväxling och att PTS får göra skriftliga kompletteringar fram till den 7 maj. Därefter kommer det dröja ytterligare några veckor innan rätten tar ett beslut.

Huvudpunkterna i Huaweis slutanförande:

1. PTS uppfyllde inte sin skyldighet att kommunicera med Huawei.

· Rätten att som part i processen bli hörd är en av de allra viktigaste svenska rättsprinciperna.

· PTS kommunicerade inte med Huawei förrän efter att beslutet hade fattats och överklagats.

· När Finland beredde sin cybersäkerhetslagstiftning, uppmuntrade PTS motsvarighet till dialog med flera intressenter för att skapa förståelse för nätverks- och säkerhetsfrågor.

2. PTS har underlåtit att göra en grundlig konsekvensanalys och utredning innan beslutet fattades.

· PTS avslutade riskkartläggningen först i mars 2021, det vill säga efter det att beslutet redan fattats. Risk med utrustningsleverantörer identifieras där inte som den största nätsäkerhetsrisken.

· PTS utförde ingen oberoende bedömning av yttrandet från Säpo och Försvarsmakten. Inte heller utreddes om mindre långtgående åtgärder kan beaktas. Beslutet saknar även en konsekvensbedömning för ekonomi och samhälle.

· PTS definition av centrala nätfunktioner är vag, vilket samtliga operatörer har lyft fram.

· PTS har inte djupare utrett tolkningen av den kinesiska underrättelselagen.

3. EU-länder har valt andra, mer proportionerliga, lösningar.

· PTS har inte gjort en ansats att beräkna Huaweis eller operatörernas skada, än mindre konsumenternas och samhällets skada till följd av beslutet.

· Den påstådda motstående nuvarande eller framtida skaderisken är inte preciserad eller kvantifierad.

· PTS beslut innebär i praktiken näringsförbud för Huawei inom mobilsystem i Sverige. PTS har bortsett från andra, i flera EU-stater använda, åtgärder för att hantera eventuella risker.

4. Ärendet är av principiell vikt även utanför 5G-utbyggnaden.

· Sverige riskerar att få ett prejudikat där myndigheterna godtyckligt har belagt ett privat företag med näringsförbud. Det blir mindre tryggt att investera i Sverige.

· Nationell säkerhet är avgörande för Sverige. 5G-utbyggnaden har dock bredare och mer komplexa säkerhetsimplikationer än det av PTS tillämpade perspektivet. Verklig säkerhet kräver åtgärder som har verklig verkningskraft.

5. PTS beslut bryter även mot grundläggande EU-rätt.

· PTS beslut strider bland annat mot EU-fördragets principer om varors fria rörlighet på den inre marknaden och etableringsfriheten.

· Den utrustning som PTS har förbjudit är helt laglig inom EU. Den har dessutom länge använts även i de svenska näten, utan att PTS har haft invändningar. I de befintliga näten kommer den att fortsätta användas i flera år framöver.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!