Inga större hälsoeffekter väntas på grund av 3g

Trots kraftig expansion av 3g-nätet, med utbyggnaden av antenner och master, väntas inga större hälsoeffekter. Det visar en rapport från Statens folkhälsoinstitut.

Rapporten är baserad på en hälsokonsekvensbedömning där en viktig utgångspunkt varit Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar av elektromagnetiska fält från master och antenner i Ekerö kommun och Solna stad. Utifrån mätningarna har man gjort bedömningar utifrån ett framtidsscenario.

2004 var resultatet vid mätningarna mycket låga värden i förhållande till referensvärdet 300 miljondelar. I det tänkta scenariot för 2010 ökar inte exponeringen av radiovågor nämnvärt. Enligt antagandena och de genomförda mätningarna för framtidsscenariot ökar exponeringen två till åtta gånger i förhållande till genomförda mätningar, vilket ska motsvara 0,24 procent av referensvärdet.

– Resultatet i den här rapporten är användbart för kommuner som har mycket förfrågningar om nivåerna på elektromagnetiska fält från 3g-utbyggnadens master och antenner, säger Anita Lindell, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

Förnyade mätningar

Projektgruppen har bestått av representanter från Ekerö kommun, Solna stad, Strålsäkerhetsmyndigheten (tidigare Statens strålskyddsinstitut) och Statens folkhälsoinstitut. De har gjort bedömningar av ett antal faktorer som bestämmer hälsan och som kan påverkas av utbyggnaden.

Syftet med hälsokonsekvensbedömningen har varit att öka kunskapen om vad ny infrastruktur för mobiltelefonisystem får för konsekvenser på nationell och lokal nivå.

Projektet har varit ett led i att bidra till utecklingen av metoder för hälsokonsekvensbedömningar, hkb, i det här fallet för att göra bedömning av ett framtidsscenario. Gruppen föreslår förnyade mätningar 2010, som då visar om den verkliga exponeringen är lägre eller högre än bedömningarna i framtidsscenariot.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.