Ingen begränsad rätt för PTS att ingripa

Kammarrättens avgörande i tvistlösningsärendet mellan Ventelo och TeliaSonera har vunnit laga kraft eftersom Regeringsrätten valt att inte meddela prövningstillstånd.

Kammarrättens avgörande rör dock förhållanden under den nu upphävda telelagen, som hade särskilda begränsningar. I lagen om elektronisk kommunikation (LEK), som trädde i kraft 2003, finns inte samma begränsningar. Enligt LEK kan PTS besluta om villkor rörande säkerhet, uppsägning av avtal med mera. För att PTS ska ha behörighet att fastställa villkor i tvistlösningsbeslut krävs dock att de villkor parterna tvistar om regleras i LEK eller i PTS skyldighetsbeslut.

PTS uppfattning är därför att det aktuella avgörandet inte begränsar myndighetens möjligheter att ingripa mot oskäliga och konkurrenshämmande villkor i framtiden.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.