Openreach garant för likabehandling

Alla accesstjänster som British Telecom erbjuder slutkunder måste också finnas som grossisttjänster.
För att konkurrensen ska ske på exakt likvärdiga villkor har access- och transmissionsnäten isolerats i Openreach, bakom kinesiska murar.

Överenskommelsen mellan British Telecom, BT, och den brittiska regleringsmyndigheten Ofcom att skapa Openreach är inget mindre än en revolution. Och mycket talar för att den kommer att få återverkningar utanför Storbritanniens gränser.

Principerna för den nya verksamheten inom BT innebär i korthet följande:

• Openreach äger och kontrollerar access- och transmissionsnäten.

• BT har förbundit sig att på helt jämbördiga villkor leverera tjänster till alla operatörer på den brittiska marknaden. Samtliga BTs slutkundstjänster måste också tillhandahållas i grossistledet till kostnadsbaserade priser.

• Verksamheten är funktionellt och operationellt isolerad från övriga BT. ”Kinesiska murar” ska förhindra informationsläckage.

• Openreach-principerna är lika giltiga i 21CN, det nästagenerationsnät som BT bygger just nu. Det spelar ingen roll om kunderna ansluts via koppar eller fiber.

Tydliga spelregler

– BT investerar 10 miljarder pund i 21CN, och för att hitta affärsmodellerna att kunna göra det var det viktigt att veta hur regleringen kommer att se ut inom överskådlig framtid, förklarar Thomas Sunesson, ansvarig för regulatoriska frågor på BT Nordics.

Men det finns naturligtvis en längre och mer mångfacetterad förhistoria till det avtal som BT och Ofcom undertecknade den 22 september 2005. Det började egentligen med den strategiska översyn av telemarknaden som Ofcom gjorde efter övertagandet från den tidigare myndigheten Oftel. Den pekade på begränsad konkurrens i grossistledet för access- och transmissionstjänster: BT dominerade marknaden, var en vertikalt integrerad operatör och var aktiv med slutkundstjänster på alla relaterade marknader.

För att ta bort möjligheten och motivet för BT att diskriminera sina konkurrenter utformades det juridiskt bindande avtalet The Undertakings, som ett tillägg till den befintliga smp-regleringen.

Under hot

BT var med och utarbetade den nya modellen och i någon mening är det ett frivilligt avtal som har ingåtts. Men Ofcom hade samtidigt en stark påtryckningsmöjlighet. Myndigheten kunde hota med en strukturell separation, att tvinga BT att sälja accessnätet.

– Samtidigt ser vi positiva effekter för BT. Openreach-modellen kan leda till avreglering i slutkundsmarknaderna, säger Thomas Sunesson.

Nu är det ett år sedan BTs nya enhet Openreach sparkade igång. Den har ett eget huvudkontontor, runt 30 000 anställda och en beräknad omsättning på drygt fyra miljarder pund. BT själva kommer att köpa tjänster av Openreach för runt två miljarder pund per år.

Uppbyggnaden av den organisationen följer en strikt tidsplan och utvärderas varje kvartal av Ofcom. Vissa problem med tjänstekvaliteten har uppstått under processen, men i stort sett har Openreach hittills levt upp till förväntningarna. Det är trots allt ett oerhört omfattande projekt att ro i land, inte minst att få it-stödsystemen separerade från moderbolaget.

Fakta

The Undertakings i korthet

• Det juridiskt bindande avtal som BT och Ofcom undertecknade i september 2005. Avtalet bestämmer:

– vilka nätverkskomponenter, generellt access och transmission, som ska skötas och säljas av Openreach

– hur Openreach skall organiseras

– hur Openreach och övriga BT ska agera sinsemellan.

• Vattentäta skott, benämns kinesiska murar i dokumentet, mellan BT och Openreach ska garantera att kommersiell information och kundinformation inte förs över mellan enheterna. Personalen på båda sidor har fått en lathund som beskriver hur de ska agera.

• Grundbulten för Openreachmodellen är principen om likabehandling, ”Equality of Input”. Alla operatörer ska ha exakt jämlik tillgång till access- och transmissionstjänster, som priser och kontrakt. De ska använda samma ordersystem, få samma tjänstekvalitet och ha tillgång till samma information etcetera.

• Begreppet likabehandling är betydligt starkare än den traditionella icke-diskrimineringsskyldigheten som vanligtvis används inom telereglering.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.