Operatörerna kan tappa sina gsm-licenser

Telia, Tele2 och Telenor riskerar att tappa sina gsm-licenser när tillståndstiden går ut 2010. Regeringens utredare Nils Gunnar Billinger föreslår att tillstånden ska auktioneras ut till högstbjudande.

I förslaget Effektivare signaler SOU 2008:72 som regeringens utredare Nils Gunnar Billinger lämnat till infrastrukturministern föreslås som politiskt mål att det alltid ska gå att använda mobiltelefoni och en grundläggande datakommunikationstjänst var man än befinner sig i Sverige. Dessutom bör som målsättning hela Sveriges befolkning ha möjlighet att använda trådlöst bredband i hemmet och på arbetsplatsen senast 2013. När det gäller områden där ingen kommersiell utbyggnad av mobilnät kan förväntas, drar utredningen slutsatsen att upphandling av sådan utbyggnad är bättre ur samhällsekonomisk synpunkt än att ställa täckningskrav som villkor för radiofrekvenstillstånd.

Bör auktioneras ut

Försvaret, som förfogar över en mycket stor del av de användbara radiofrekvenserna, bör enligt utredningens förslag börja betala för sin användning för att ge incitament till ett mer effektivt utnyttjande. Vidare bör försäljning och uthyrning av radiofrekvenstillstånd alltid tillåtas, så länge inte konkurrensskäl talar emot. Tillståndstider ska enligt utredningens förslag inte rutinmässigt förlängas då de går ut, utan tillstånden bör auktioneras ut där efterfrågan är större än tillgången. Samtidigt ska det vara möjligt att få tillstånd som gäller tills vidare, men som kan sägas upp.

– Det behövs nya, tydligare spelregler på området för radiofrekvenser och trådlös kommunikation för att dra full nytta av den snabba utvecklingen på detta samhällskritiska område, säger Nils Gunnar Billinger.

Miljarder till staten

Modellen att ta tillbaka och auktionera ut tillstånd förslås enbart gälla i en övergångsperiod innan det i stället blir möjligt för operatörer att betala en ”incitamentsskapande avgift” till staten för att kunna behålla licensen.

Men förslaget innebär stora konsekvenser för i första hand gsm-operatörerna, Telia, Tele2 och Telenor, vilkas tillstånd går ut år 2010. Om licenserna auktioneras ut måste operatörerna betala miljarder för att få fortsätta driva verksamhet på 900- och 1800-MHz-banden. Dessutom går tillstånden för 3g-näten ut år redan år 2015.

För operatören Tre är förslaget positivt eftersom operatören saknar tillstånd i 900- och 1800-MHz-banden som i framtiden lär användas för att öka täckningen i 3g-näten med tekniken umts900. Även andra aktörer kan få större möjligheter att slå sig in på marknaden, enligt utredaren.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.