Rapport: Branschjättar brister i implementering av ai

Rapport Teknikframstegen är många, men telekomföretagen i Sverige står stilla. Det är analysen som revisionsbolaget EY gör efter att ha belyst hur branschen implementerar dataanalys och ai.

Rapport: Branschjättar brister i implementering av ai
Krister Skålberg, partner på EY

Fråga vilken företagsledare i telekombranschen som helst och de kommer säga att de ser stora möjligheter som digitaliseringen medför. Men trots det finns det brister i hur nya och framväxande tekniker tillämpas i telenäten. Det framgår i EY:s rapport ”Accelerating the intelligent enterprise”.

I studien har beslutsfattare från 27 världsledande telekombolag intervjuats och det framkommer att 69 procent ser 5g och IoT som de viktigaste teknikerna de kommande fem åren. Därefter följer automatisering (62 procent) och ai (58 procent). Inga förvånande svar.
Däremot fokuseras användningen av den nya tekniken främst på hur de ska leda till kundrelaterade förbättringar, snarare än förbättringar i själva telenäten.

Kundupplevelse är drivkraften

EY skriver att närmare hälften av de svarande 48 procent) säger att den viktigaste aspekten av automatisering är förbättringar av kundsupporten och nästan alla (hela 96 procent) uppger att kundupplevelsen är drivkraften för att utveckla analysverkyg och ai de kommande fem åren.
Endast 44 procent menar att nätverksrelaterade användningsområden kommer att vara lika viktiga.
– Telekomnäten har hittills stått för större delen av investeringar och kostnader, men fokus på ny teknik som stärker själva upplevelsen för användarna har ökat markant på senare år i Sverige. Framgent är det också viktigt att ta ett helhetsgrepp om ai och automatisering och även tillämpa dessa tekniker på andra områden som nätdrift. De mobila nätverken kommer bli en allt viktigare del av infrastrukturen vilket kommer medföra större krav på nätens tillförlitlighet, vilket ai-baserad teknik kan säkerhetsställa, säger Krister Skålberg, partner och rådgivare inom teknikmedia och telekom på EY i Sverige.

Glapp mellan strategi och ambition

I sin rapport konstaterar revisionsföretaget att den nuvarande strategin för anpassning till ny teknik inte ligger i fas med telekombolagens ambitioner. För trots att nästan åtta av tio anser att it och nätverk med största sannolikhet kommer att dra mest nytta av förbättrade analysverktyg och ai, så tvekar de att gå bortom dagens tydliga kundfokuserade användningsområde.
Även kompetensbrist samt dålig datakvalitet nämns som problem som leder till att glappet mellan företagsstrategin och den långsiktiga ambitionen blir stor.
– Förflyttningen till 5G-nät och framväxten av Internet of Things innebär att utvecklingstakten inom telekomindustrin i Sverige ökar snabbt och kommer att ha stor betydelse för företagens digitalisering och för samhället i stort. Telekomoperatörer kommer behöva vara extremt anpassningsbara för att kunna möta nya kundbehov. AI, dataanalys, och automatisering är kraftfulla verktyg för att öka kvaliteten på företagens tjänster och samtidigt sänka kostnader. Men tillgången till kompetens och kvalitetsdata riskerar att stå i vägen för många telekombolag i Sverige, säger Krister Skålberg

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.