Så går du från teori till praktik inom ai

ai Artificiell intelligens har snabbt seglat upp på agendan hos de flesta företag och organisationer. Men hur ska man gå till väga för att konkretisera ai i sin verksamhet? Nader Kouri, digital konsult och strateg, visar på några centrala steg i förflyttningen från teori till praktik.

Så går du från teori till praktik inom ai

Artificiell intelligens är ett begrepp som inte minst efter genombrottet för ChatGPT diskuteras allt flitigare inom både privata näringslivet och offentlig sektor. Men så är också alla bedömare överens om att ai är någonting som förr eller senare kommer att få genomslag inom de flesta områden i samhället.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Samtidigt som frågan fått allt större uppmärksamhet märks också en utbredd ”fear of missing out” bland chefer och andra beslutsfattare. Enligt en undersökning från HR-företaget Workday känner sju av tio ledare press på att öka användandet och investeringarna i ai.

– Ai är en så stor fråga att det är omöjligt att sätta sig in i den på egen hand. Det som krävs för att förstå och lära hur man kan tillvarata möjligheterna är omvärldsbevakning och aktiv samverkan över både bransch- och organisationsgränserna, understryker Nader Kouri, som bistår företag och organisationer i sin digitalisering, ofta med fokus på praktisk tillämpning av ai.

För sju år sedan tog han initiativet till ett ai-nätverk för myndigheter. Nätverket är till för alla som arbetar med ai på taktisk och operativ nivå i en statlig myndighet. Sex gånger per år träffas man för att utbyta erfarenheter med kollegor, lyssna till inspirerande talare och delta i workshops kring aktuella ämnen inom ai.

Grundläggande är att komma till insikt om att ai inte handlar om teknik, utan om verksamhetsutveckling utifrån ett helt nytt mindset, menar Nader Kouri.

– Det som då är viktigt är att inleda ett resonemang kring organisationens nuläge och framtid. Vilka omvärldsfaktorer ser vi på kort och lång sikt som påverkar verksamheten? Hur kan vi dra nytta av ai i den förflyttning som krävs, säger han.

Kunskapslyft inom organisationen

Enligt Nader Kouri kan AI ge upphov till betydande vinster – inte bara för att effektivisera befintliga verksamheter, utan även för att lägga grund för helt nya affärsmodeller.

– Det finns många branscher som stöpts om fullständigt tack vare ai. Ta bara ett företag som Uber som representerar en helt ny affärsmodell som bygger på AI och som förändrat hela transportnäringen, säger han.

Men hur ska man då gå till väga om man vill undersöka möjligheterna med ai? Hur kommer man igång?

Enligt Nader Kouri krävs först och främst ett kunskapslyft inom organisationen. Alla medarbetare, chefer och företagsledningar måste förstå grunderna för ai och dess tillämpning.

– Arrangera onlinekurser, workshops och diskussionsforum om ai. Det viktiga är att skapa en grundläggande förståelse hos alla i verksamheten, inklusive styrelsen, förklarar han.

Det är avgörande att företagsledningen sedan tar en aktiv roll i utformningen av en ai-strategi som inte bara sammanfattar organisationens nuvarande idéer och visioner, utan även pekar ut en tydlig riktning för hur ai ska stödja och förstärka verksamhetens övergripande mål, betonar Nader Kouri.

– Denna strategi bör adressera centrala frågor. På vilket sätt är ai relevant för vår verksamhet? Vilka specifika mål hoppas vi kunna uppnå genom att integrera ai? Och hur planerar vi att utforska och implementera ai-teknik för att uppnå dessa mål?, säger han.

Att skapa en ai-strategi kräver engagemang från ledningens sida, menar Nader Kouri.

– En välutformad strategi fungerar som en kompass för organisationen, visar på hur ai kan användas som ett kraftfullt verktyg för att driva verksamhetsutveckling och innovation. Strategin hjälper till att klargöra organisationens ambitioner med ai och säkerställer att alla insatser är i linje med företagets långsiktiga vision, förklarar han.

Piloter och fullskaliga projekt

Genom att tydligt kommunicera strategins syfte och mål minskas också den osäkerhet och rädsla som ofta förknippas med ny teknik. En transparent och inkluderande ai-strategi undanröjer missförstånd kring effektivisering och automatisering som uteslutande kostnadsbesparande åtgärder.

– Istället framhävs potentialen som ligger i att omfördela resurser och energi mot mer värdeskapande och strategiska initiativ. När medarbetarna är väl informerade om strategin och dess intentioner, utrustas de med de verktyg och den kunskap som krävs för att aktivt bidra till och realisera strategins mål i deras dagliga arbete, konstaterar Nader Kouri.

I nästa skede gäller det att mer konkret identifiera vilka utmaningar som finns i organisationen där ai kan komma väl till pass för att lösa dem. Engagera medarbetarna aktivt i utforskningen av ai-möjligheter samtidigt uppmuntra till öppenhet och nyfikenhet i diskussionerna, uppmanar han.

– Det är viktigt att skapa en miljö där alla känner att deras åsikter är värdefulla, men också att balansera detta med att hålla diskussionerna fokuserade och målinriktade.

För att effektivt dra nytta av organisationens breda kunskapsbas kan det också vara bra att organisera arbetsgrupper baserade på olika kompetensområden och intressen, rekommenderar Nader Kouri.

– Det möjliggör djupdykning i specifika utmaningar och möjligheter inom varje avdelning eller process, vilket främjar innovativa lösningar. Genom att sedan dela dessa insikter och lärdomar på tvärs i organisationen byggs en gemensam förståelse och en stark grund för ai-implementering.

När väl kunskapslyftet genomförts, möjligheterna identifierats och strategin är på plats gäller det så att komma igång med att praktiskt utforska olika ai-verktyg. Nader Kouri pekar på två olika skolor i inledningsskedet.

– En del förespråkar flera små pilotprojekt, där man testar de nya arbetssätten i liten skala. Andra menar att piloter ofta leder till alltför många små, lättvindiga tester som aldrig blir realiserade och att det är bättre att hitta ett specifikt område där ai-verktygen kan realiseras i större skala på en gång, säger han.

Nader Kouri anser att man får anpassa utifrån varje enskild organisations förutsättningar.

– Min erfarenhet är att utfallet blir bäst med både och – en blandning av flera små piloter och några fullskaliga projekt. Det centrala är att man skapar en innovativ kultur där människor vågar utforska, testa och inte vara rädda för att göra fel, förklarar han.

Tvärfunktionella team

I det praktiska arbetet med att utforska ai är det också viktigt att medarbetare med olika kompetens och erfarenhet får medverka, menar han.

– Försök att skapa tvärfunktionella team med medarbetare i olika åldrar och från olika delar av verksamheten, som teknik, verksamhet, juridik med mera. Och hellre flera små team är ett stort. Det är då man får den dynamik som behövs för att kunna förändra verksamheten successivt, säger Nader Kouri.

Men för att implementeringen av ai ska lyckas krävs också stor hänsyn till etiska riktlinjer. Han ger rådet att föra en dialog med andra företag och organisationer för att få tips och råd.

– Lyssna med branschorganisationer, företag och myndigheter som använder ai. De är ofta öppna att dela med sig av sina erfarenheter. Den nya kommande EU-förordningen – ai Act – kan också ge gott stöd för att lägga grunden till organisationens etiska riktlinjer vid tillämpning av ai, säger Nader Kouri.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.