Ställ mer krav vid telekomköp

Niclas Rydell, på TCO Development, debatterar för att fler professionella inköpare ska ställa krav på varumärken och leverantörer som tillhandahåller smartphones och surfplattor.

Ställ mer krav vid telekomköp

Allt fler tjänster digitaliseras och utförs idag via nätet. Ofta underlättar det både våra liv och vårt arbete. Utvecklingen har på kort tid gjort att användningen av mobila it-produkter som smartphones, surfplattor och bärbara datorer ökat dramatiskt och vi byter ut dem lika snabbt, ibland bara inom något år.

Den här utvecklingen har också en baksida. Den ökade användningen och efterfrågan på nya mobila produkter leder till ökad resursförbrukning av råvaror och material genom hela produktionen samt under hela livscykeln. När it-produkternas livslängd blir kortare ökar också mängden elektronikskrot och utmaningarna med att ta hand om skrotet på ett hållbart sett.

Med en komplex leverantörskedja – ibland upp till 60 leverantörsled – skapas en press som leder till dåliga arbetsförhållanden i produktionen och negativ miljöpåverkan genom hela kedjan. Samma typ av utmaningar uppstår även i slutet av produkternas livscykel. Enheterna har en låg återvinningsgrad, mellan 10–40 procent för it-produkter i USA. Återvinning har visserligen ökat men samtidigt ökar exporten av elektronikskrot och okontrollerad återvinning i olika delar av världen som för med sig stora hälso- och miljörisker. Kunde vi använda våra smartphones några år längre kan vi reducera tillskottet av elektronikskrotet som idag är den snabbast växande avfallsströmmen i världen.

I februari 2014 besökte vi Mobile World Congress i Barcelona för att se hur varumärkena kommunicerar sitt hållbarhetsarbete och vi ville också inleda en dialog. Sedan 2012 har vi på TCO Development infört krav på socialt ansvar i produktionen av it-produkter i hållbarhetscertifieringen TCO Certified. Kraven omfattar bland annat att ILO:s kärnkonventioner ska respekteras. 17 tillverkare har börjat arbeta gentemot det och vi kan se en viss ökad transparens efter att vi lade ansvaret på varumärket för att säkerställa förbättrade arbetsförhållandena i leverantörskedjan. Det har bidragit till ökat åtagande och förbättrad dialog mellan it-varumärke och leverantör. Förhoppningen är också att de ska bli mer transparenta med sin leverantörskedja enligt modell från textilindustrin. Vi ser fortfarande stora brister i arbetsrätt och arbetsmiljö bland it-varumärkena men med en kombination av många insatser kan vi göra skillnad.

Med ökad brist på och därmed ökade priser på råvaror samt ett förbättrat hållbarhetsarbete kan vi se att industrin allt mer börjar arbeta med återvunnet material i nya produkter. Återvunnen plast i it-produkter kan minska både resursanvändning och koldioxidutsläpp under tillverkningen vilket minskar produktens totala miljöpåverkan.

Både professionella inköpare och konsumenter kan ställa krav på både varumärke och sin lokala leverantör av produkter på ökad hållbarhet i produktionen och förbättrad återvinning. Om många tillsammans frågar om miljöaspekter och bättre arbetsförhållanden, och inte enbart ser till lägsta pris, kan vi göra skillnad och öka efterfrågan på it-produkter som klarar hållbarhetskrav genom livscykeln i högre grad än idag.

Vi menar att via marknadsmässiga mekanismer och frivilliga initiativ kan vi påverka industrin eftersom det är ett sätt att signalera att vi vill se fler it-produkter som klarar hållbarhetskrav i hela livscykeln. Vi vill samtidigt se en industri som är lika innovativ och smart som sina produkter.

Niclas Rydell, ansvarig för hållbarhetscertifieringen för it-produkter TCO Certified, TCO Development

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.